سه شنبه، 16 آذر 1400
Menu

دپارتمان ها

 
  • سعید ابراهیمی
  • مدیریت پروژه
  • کارشناسی ارشد
  • 10 سال
  • مرتضی رضایی
  • مدیریت پروژه
  • کارشناسی ارشد
  • 8 سال
  • علیرضا ربیعی
  • مهندسی عمران
  • کاردانی
  • 2 سال
  • امید فتوتی
  • مدیریت ساخت
  • کارشناسی ارشد
  • 10 سال
  • رضا واحدی فر
  • برنامه نویسی و شبکه
  • کارشناسی
  • 15 سال
  • مهدی ربیعی
  • مدیریت پروژه
  • کارشناسی
  • 20 سال