جمعه، 30 مهر 1400
Menu

دپارتمان ها

 
  • هوشنگ طاهباز
  • نظارت
  • کارشناسی ارشد
  • 30 سال
  • مسعود داریوشی
  • پایش سلامت
  • کارشناسی ارشد
  • 2 سال
  • ندا حقیقی
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 7 سال
  • نواب اسدی
  • طراحی پل
  • کارشناسی ارشد
  • 15 سال
  • امیرحسین سبط
  • طراحی سازه های صنعتی
  • کارشناسی ارشد
  • 20 سال
  • آرش الوان کار
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال
  • سیاوش کازرانی
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 4 سال
  • سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال
  • نصیبه ظفری
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال