جمعه، 18 آذر 1401
Menu

ژئوتکنیک و معدن

 
مرتب سازي براساس:
8 نام پروژه بهره برداری مس سونگون
سال اجرا طرح 1399
محل اجرا سونگون
کارفرما دولتی

7 نام پروژه بهره برداری مس سرچشمه
سال اجرا طرح 1398
محل اجرا کرمان
کارفرما دولتی

6 نام پروژه بهره برداری مس گلگهر
سال اجرا طرح 1396
محل اجرا سیرجان
کارفرما دولتی

5 نام پروژه آریا
سال اجرا طرح 1400
محل اجرا تهران
کارفرما آقای آراسته

4 نام پروژه سعادت
سال اجرا طرح 1397
محل اجرا تهران
کارفرما آقای حسینی

3 نام پروژه گلستان
سال اجرا طرح 1398
محل اجرا البرز
کارفرما آقایاسماعیلی

2 نام پروژه میرداماد
سال اجرا طرح 1400
محل اجرا تهران
کارفرما آقای فدایی

1 نام پروژه ستایش
سال اجرا طرح 1399
محل اجرا رشت
کارفرما آقای مقدم