دوشنبه، 6 تیر 1401
Menu

ژئوتکنیک

 
مرتب سازي براساس:
5 نام پروژه آریا
سال اجرا طرح 1400
محل اجرا تهران
کارفرما آقای آراسته

4 نام پروژه سعادت
سال اجرا طرح 1397
محل اجرا تهران
کارفرما آقای حسینی

3 نام پروژه گلستان
سال اجرا طرح 1398
محل اجرا البرز
کارفرما آقایاسماعیلی

2 نام پروژه میرداماد
سال اجرا طرح 1400
محل اجرا تهران
کارفرما آقای فدایی

1 نام پروژه ستایش
سال اجرا طرح 1399
محل اجرا رشت
کارفرما آقای مقدم