جمعه، 18 آذر 1401
Menu

ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﻼف (اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ کلاف بندی)

اگر ساختمان فاقد کلاف بندی باشد یا دارای کلاف بندی است که الزامات استادارد ۲۸۰۰ ایران را برآورده نمی کند، آسیب پذیر تشخیص داده می شود. و باید با استفاده از روش­های قابل قبول که برخی از آنها در زیر آمده است، سیستم کلاف بندی به ساختمان اضافه شود. سیستم کلاف بندی می تواند به صورت فولادی و یا بتنی باشد. بمنظور بهسازی ساختمان­ های موجود، کلاف های فولادی به لحاظ اجرا آسان­ تر است.

حداقل سطح مقطع کلاف های فولادی ۱۰ سانتیمتر مربع می باشد. کلاف های قائم در نقاط تقاطع دیوارها و یا امتداد دیوار با فاصله حداکثر ۵ متر از یکدیگر باید به نحو مناسبی به کلاف پی و کلاف افقی طبقه متصل گردد. کلاف های افقی باید در هر تراز به نحو مناسبی به یکدیگر متصل بوده و یک شبکه پیوسته فولادی را تشکیل دهد. همچنین کلاف های افقی و قائم باید به خوبی به سقف و دیوار متصل شوند. اتصال کلاف افقی به سقف و دیوار باید نیروی برشی دیافراگم و نیروی عمود بر صفحه دیوار را تحمل نماید.

 

تعبیه کلاف افقی

در صورت عدم وجود کلاف بندی افقی در سازه می توان با یکی از روش های زیر در سازه کلاف افقی تعبیه نمود. کلاف های افقی را می توان در تمام قسمت هایی که لازم می باشد، اضافه کرد.

برای اجرای کلاف افقی در تراز سقف می توان مطابق با شکل زیر از دو نبشی L۱۰۰×۱۰۰x۱۰ در بالا و پایین تیرهای طاق ضربی استفاده کرد. این پروفیل ها در فواصل ۵۰ سانتیمتر باید توسط میلگرد مهاری به دیوار متصل گردد. در وجه دیگر دیوار نیز در صورتیکه سقف وجود نداشته باشد باید ورقی به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۳ میلیمتر برای نصب میل مهارها استفاده کرد. پروفیل های کلاف باید توسط جوش به تیرها متصل گردد.

 احداث کلاف افقی و نحوه اتصال آن به سقف طاق ضربی و دیوار باربر

 

 

در مورد سقف های تیرچه بلوک نیز می توان مطابق با شکل زیر از دو نبشی L100x100x10 در بالا و پایین تیرچه ها به عنوان کلاف افقی استفاده کرد. این پروفیل ها در فواصل ۵۰ سانتیمتر باید توسط میلگرد مهاری به دیوار متصل گردد. در وجه دیگر دیوار نیز در صورتیکه سقف وجود نداشته باشد باید ورقی به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۳ میلیمتر برای نصب میل مهارها استفاده کرد. پروفیل های کلاف باید توسط جوش به تیرها متصل گردد.

 احداث کلاف افقی و نحوه اتصال آن به سقف تیرچه بلوک و دیوار باربر

 

تعبیه کلاف قائم

در محل تقاطع گوشه یا میانی دیوارها باید از کلاف قائم مطابق با جزییات نمایش داده شده در شکل زیر از نبشی نمره ۱۰ (L ۱۰۰x۱۰۰x۱۰) استفاده کرد. برای تقاطع گوشه نیز از همین جزئیات می توان استفاده کرد.

 اجرای کلاف قائم در محل تقاطع دیوارها با استفاده از نبشی

 

اجرای کلاف قائم در وسط دیوارها

 

در وسط دیوار می توان کلاف قائم را مطابق با جزییات نمایش داده شده در شکلزیر اجرا کرد. همانطوریکه مشاهده می شود در این حالت ورق های به عرض ۱۰۰ میلیمتر و ضخامت ۵ میلیمتر در دو طرف دیوار قرار گرفته که توسط میلگرد به یکدیگر متصل می شوند. لازم است این ورق ها در فواصل حداقل ۵۰ سانتیمتر اجرا شوند. بدین منظور لازم است در دیوار در فواصل مورد نیاز سوراخ هایی ایجاد شود که میلگردها از آن عبور کند. لازم است سوراخ ها پس از قرار دادن میلگرد، با استفاده از گروت و یا ملات پر شوند. در دیوارهایی که فقط از یک طرف دسترسی به آنها وجود دارد، می توان با استفاده از نبشی مطابق با جزییات نمایش داده شده در شکل زیر دیوار را منسجم نمود.


 


اجرای کلاف قائم در وسط دیوارها

 

 اجرای کلاف قائم در برای دیوار مجاور به دیوار همسایه 

اجرای کلاف قائم در گوشه دیوارها

 

جهت اجرای کلاف قائم در گوشه دیوارها می توان از جزییات نمایش داده شده در شکل زیر استفاده نمود.

 

 


اجرای کلاف قائم در وسط دیوارها