جمعه، 18 آذر 1401
Menu

ﺑﻬﺴﺎزي اﺗﺼﺎﻻت

تقویت اتصال دیوارهای باربر متقاطع 

در صورت عدم وجود کلاف های افقی و قائم در محل تقاطع دیوارهای باربر و یا ضعف آنها، می توان از کشها و قیدهای موضعی برای تقویت اتصالات استفاده نمود. بدین منظور می توان از با استفاده از یک صفحه مهاری و میلگردهای با قطر ۱۲ میلیمتر اتصال را مطابق با جزییات نمایش داده شده در شکل زیر تقویت نمود.


انسجام اتصال دیوار با استفاده از میلگرد و صفحه مهاری


تقویت اتصال بین دیوارهای باربر و سقف 

از جمله بخش های بسیار آسیب پذیر در عموم سازه های بنایی، عدم وجود اتصال مناسب بین دیوار و سقف می باشد. در چنین شرایطی، در هنگام وقوع زلزله، اتصال بین دیوار و سقف به سرعت از بین رفته و سقف فرو خواهد ریخت و جان ساکنین سازه به خطر خواهد افتاد. به همین دلیل لازم است اتصال بین دیوار و سقف به طور مناسبی اجرا شده باشد. در صورتیکه اتصال سقف به دیوار آسیب پذیر باشد، می توان با افزودن اتصالات فلزی بین دیوار و سقف، ضمن تقویت اتصال، ظرفیت انتقال نیروی برشی از سقف به دیوار را افزایش داد. بدین منظور می توان از میل مهار و یا گل میخ استفاده نمود. جزییات نمونه اتصال سقف به دیوار به وسیله مهار فولادی در شکل زیر نشان داده شده است.


جزییات اتصال دیوار باربر به سقف تاق ضربیتقویت اتصال بین دیوارهای غیرسازه ای با سازه ای 

برای تقویت اتصالات دیوارهای غیرسازه ای به دیوارهای سازه ای و یا به یکدیگر می توان مطابق با جزییات نمایش داده شده در شکل زیر از نبشی به صورت موضعی (با حداقل ۳ برابر ضخامت دیوار غیر باربر) و یا در تمام ارتفاع دیوار به عنوان کلاف قائم استفاده کرد.
پلان جزییات اتصال دیوار سازهای به غیر سازهای