جمعه، 18 آذر 1401
Menu

بهسازی ﭘﯽ

بعد از تقویت دیوار به دلیل انتقال نیروی بیشتری از آن به پی، باید پی را تقویت کرد. در شکل زیر تقویت پی دو دیوار که به ترتیب از یک طرف و دو طرف تقویت شده اند نشان داده شده است. برای حالتی که یک طرف دیوار تقویت شده ابتدا با ایجاد سوراخی به عمق حداقل نصف ضخامت دیوار میلگرد مهاری به قطر ۶ تا ۸ میلیمتر در آن قرار داده می شود و داخل سوراخ با چسب اپوکسی یا بتن منبسط شونده پر می شود. اگر دیوار از دو طرف تقویت شده باشد، میلگرد مهاری می تواند از داخل سوراخ عبور داده شده و از طرف دیگر بیرون رود.


 

تقویت پی برای دیوارهای تقویت شده