جمعه، 18 آذر 1401
Menu

بهسازی قاب خمشی بتنی

بهسازی قاب های خمشی بتنی

این ساختمان ها از قاب بندی بتنی متشکل از یک سیستم کامل تیر و ستون و یا دال ستون تشکیل یافته است. نیروهای جانبی به وسيله قاب های خمشی اجرا شده در محل که سختی آنها از طریق اتصالات صلب ستون ها و تیرها تأمين می گردد تحمل می شود. قاب های باربر جانی ممکن است در همه دهانه ها در هر دو جهت سازه یا در تعدادی از دهانه ها در یک یا هر دو جهت سازه وجود داشته باشد. ویژگی مهم این سازه آن است که هیچ دیوار بتنی یا بنایی قابل ملاحظه ای در اندر کشش با سازه در آن وجود ندارد یا در صورت وجود، به طور کامل از سازهای اصلی برای جلوگیری از اندرکشش میان آنها، جدا میباشند. کفها ممکن است تنوعی از بتن های درجا یا پیش ساخته داشته باشند.

افزودن قاب مهاربندی

کمبودهای عمده این نوع سازه ها به دلیل جزئیات ناقص اجزا، به ویژه اجزای سازهای قاب، است. شیوه های ترمیم برای رسیدن به رفتار شکل پذیر در این قابها عموما مشکل، تداخل آفرین و هزینه بر است و بنابراین به ندرت انجام می گیرد. در مناطق با لرزه خیزی بسیار زیاد و زیاد، ترمیم این ساختمان ها عموما با افزودن اعضای جدید با سختی زیاد بعنوان سیستم باربری جانبی که از تقاضای شکل پذیری قابل توجه در قاب ها جلوگیری می کند، انجام می گیرد. در نواحی با لرزه خیزی متوسط و کم و در صورتی که تقاضاهای لرزهای خیلی بیشتر از مقاومت گرانشی قاب نباشد، مقاوم سازی موضعی و محصور کردن اعضای قاب به عنوان راهکار بهسازی پیشنهاد می گردد.                  

     

افزودن قاب مهاربندی فولادی به قاب خمشی بتنی

 

افزودن دیوار برشی

 

اﻓﺰودن دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎب ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻴﻮه اي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻳﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ است از ﺑﺘﻦ درﺟﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻋﻤﺪه در ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ قابﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﺆﺛﺮي از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻗﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻗﻮي و ﻳﺎ داراي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  ﺑﺪون ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎي ﻣﺮزي در ﻳﻚ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻃﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎب آﻧﻘﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﺮﻫﺎي راﺑﻂ ﻳﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﻮار ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺼﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺎب - دﻳﻮار را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اتصالات می­تواند ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت زﻳﺮ ﺻﻮرت گیرد: 1- دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ در صفحه­ی قاب­های بتنی موجود قرار گرفته، 2- دیوار برشی جدید بصورت دیوارهای پیوسته قائم در طول و متصل به قاب های موجود قرار گیرند، ۳- دیوار برشی جدید به عنوان اعضای قائم مجزا مستقل از قاب، قرار گیرند.

با توجه به بررسی جزئیات در زیر معمولا بهتر است نخستین گزینه کنار گذاشته شود. با در نظر گرفتن گزینه های ۲ و ۳ باید تعیین شود که آیا قاب ها توان آن را دارند که به عنوان قسمتی از دیوار برشی عمدتا به عنوان عضو مرزی در آیند یا اینکه بهتر است از اندر کنش مستقیم دیوار و قاب بتنی موجود با قرار دادن دیوارهای برشی آزاد، جلوگیری شود.


بهسازی بتنی دیوار برشی